�ST
Kurutma ve Past�rizasyon

Ekstruder Tip Makarna Makineleri

Ekstruder makarna makineleri ile k�sa ve uzun makarna �e�itlerini �retmek m�mk�nd�r.


Sheeter Tip Makarna Makineleri

Sheeter tip makarna makineleri ile hamur a�ma ile tagliatelle, spagetti ve eri�te gibi uzun makarna �e�itlerini kesmek m�mk�nd�r.


Ravioli Makineleri

Ravioli makineleri ile bir �ok �e�it ravioli, mant� ve dolgulu makarna �retilebilir.


Tortellini ve Capaletti Makineleri

Tortellini, capaletti ve tek yaprak ravioli �retimine olanak sa�layan makinelerdir.


Gnocchi (Niyoki) Makineleri

Gnocchi (Niyoki) �retmek art�k �ok kolay�


Krep Makineleri

Hem yuvarlak hem kare krepleri seri bir �ekilde �retebilirsiniz.


EC25 Statik Kurutma Odas�

 • Su dola��m� ile buharl� ya da elektrikli se�enekleri mevcuttur.
 • Kurutma odas� makarna, sebze ve di�er g�dalar i�in kullan�labilir.
 • �zolasyonlu paneller ile birlikte, t�m i� ve d�� s�cak noktalar� ortadan kald�rmak i�in tasarlanm�� bir kurutma odas�d�r.
 • Ayr�nt�lar ve Video

EC50 Statik Kurutma Odas�

 • Su dola��m� ile buharl� ya da elektrikli se�enekleri mevcuttur.
 • Kurutma odas� makarna, sebze ve di�er g�dalar i�in kullan�labilir.
 • �zolasyonlu paneller ile birlikte, t�m i� ve d�� s�cak noktalar� ortadan kald�rmak i�in tasarlanm�� bir kurutma odas�d�r.
 • Ayr�nt�lar ve Video

EC100 Statik Kurutma Odas�

EC150 Statik Kurutma Odas�

 • Kurutma odas� makarna, sebze ve di�er g�dalar i�in kullan�labilir.
 • �zolasyonlu paneller ile birlikte, t�m i� ve d�� s�cak noktalar� ortadan kald�rmak i�in tasarlanm�� bir kurutma odas�d�r.
 • Kurutma s�reci otomatik olarak bilgisayar taraf�ndan programlan�r, program ve d�ng�lerinizin kontrol�n� bir numara ile saklayabilirsiniz, havaland�rma, s�cakl�k ve nem denetimleri otomatik olarak y�netilir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

PS150 Past�rize Makinesi

 • Taze ya da dolgulu her �e�it makarna �mr�n� uzatmak i�in ideal bir makinedir.
 • �ok az yer kaplad��� i�in k���k ve orta �l�ekli i�letmelere uygundur.
 • Tamamen paslanmaz �elikten �retilmi�tir. 40 cm geni�li�inde konvey�r band�na sahiptir, bant h�z� ve s�cal�k ayarlanabilir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

PS270 Past�rize Makinesi

 • Taze ya da dolgulu her �e�it makarna �mr�n� uzatmak i�in ideal bir makinedir.
 • Makine �s� kayb�n� en aza indirecek �ekilde dizayn edilmi�tir. Harcanan �s�n�n %90-92 kadar� geri kazan�l�r.
 • Kolayca ��kart�labilir kapa�� sayesinde temizli�i son derece kolayd�r.
 • Ayr�nt�lar ve Video

PS400 Past�rize Makinesi

 • Taze ya da dolgulu her �e�it makarna �mr�n� uzatmak i�in ideal bir makinedir.
 • Makine �s� kayb�n� en aza indirecek �ekilde dizayn edilmi�tir. Harcanan �s�n�n %90-92 kadar� geri kazan�l�r.
 • Kolayca ��kart�labilir kapa�� sayesinde temizli�i son derece kolayd�r.
 • Ayr�nt�lar ve Video

PS600G Past�rize Makinesi

 • Taze ya da dolgulu her �e�it makarna �mr�n� uzatmak i�in ideal bir makinedir.
 • Makine �s� kayb�n� en aza indirecek �ekilde dizayn edilmi�tir. Harcanan �s�n�n %90-92 kadar� geri kazan�l�r.
 • Kolayca ��kart�labilir kapa�� sayesinde temizli�i son derece kolayd�r.
 • Ayr�nt�lar ve Video