�ST
K600 Makarna Makinesi
�retir Opsiyonel
Hamur Yo?urur K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir

 • Otomatik devaml� K600 k�sa makarna kesme makinesi saatte 600 kg �retim kapasitesine sahiptir.
 • Volumetrik tip su dozajlama sistemi ile hamur nemlendirilerek standart bir hamur k�vam� elde edilmesi sa�lan�r.
 • Konvey�r ile beslenen volumetrik tip un dozajlama. Motor h�z� bir invert�r vas�tas� ile ayarlanabilir. Un besleme haznesi maksimum ve minimum de�erler i�in sensorlar ile donat�lm��t�r. Motorlu kar��t�r�c�lara sahiptir.
 • �n kar��t�rma s�v� p�sk�rt�c�ler e�li�inde yap�l�r b�ylece her bir un tanesinin nemlenmesi sa�lan�r. Hazne i�inde maksimum h�zda d�nen kar��t�r�c� pedallar, un taneciklerinin topakla�mas�n� engelleyerek d�zg�n bir �ekilde nemlendirilmesine yard�mc� olur.
 • Hamur kar��t�r�c� kazan� h�z� ayarlanabilir bir shaft �zerinde yer alan pedallar donat�lm��t�r. Kolay ve h�zl� bir �ekilde temizlenebilmesi ve bo�alt�labilmesi amac�yla s�rg�l� kap�ya sahiptir. Hamur kar��t�r�c� kazan� red�kt�rl� motor ile y�netilir.
 • �lk olarak vakum sistemi i�in d�kme demirden red�kt�rl� motoru sayesinde d�nebilir mekanik bir kapak yer al�r.
 • �kinci vakum mikseri direk olarak ekstruder haznesinin beslemesine ba�l�d�r. Pleksiglas �r�n y�kleme kontrol kapa�� y�ksek d�zeyde �r�n alg�lama yetene�ine sahip sens�rler ile donat�lm��t�r. T�m mikserlerin red�kt�rl� motorlar� birbiriyle ba�lant�l� olmayan �� fazla donat�lm�� ve �m�r boyu kullan�m i�in ya�lanm��t�r. T�m kar��t�rma milleri ve pedallar paslanmaz �elikten �retilmi�tir.
 • Makine yan�nda ya da i�inde vakum pompas� yer al�r.
 • S�k��t�rma �nitesi 140 mm. Sertle�tirilmi� kromattan �retilmi� olup, optimum maksimum h�z ayar� yap�labilen elektronik red�kt�rl� bir motor ile kontrol edilir.
 • Digital bas�n� ve kontroll� 35 cm �ap�nda kal�plar�n yerle�tirilebildi�i yuvarlak ekstruder kafas�na sahiptir. Bu kafan�n s�cakl�k ve bas�n� kontrol� yap�labilmektedir. Makine maksimum bas�n�a ula�t���nda otomatik olarak durmaktad�r. Kal�plar�n s�cakl�k kontrol� hidrolik bir sistem ile yap�lmaktad�r. B�ylece kal�plar�n fazla �s�nmas� engellenir.
 • �deal bir konumda, makarnalar�n ��k�� b�lgesinde so�utma fan� yer al�r.Ekstruderdan ��kan makarnalar direk olarak �n kurutma �nitesine d��erler. Bu b�lgede �retilen makarnalar�n g�rsel kontrol� m�mk�nd�r.
 • Otomatik makarna kesme �nitesi h�z� ayarlanabilir DC motoru ile makarnalar�n�z�n boyunu ayarlaman�za olanak tan�r. Kesme �nitesi pnomatik bir sistem ile kolayl�kla tekerlekli bir tepsi �zerine yerle�tirilebilir.
 • T�m operasyonun kontrol� i�in tekerlekli elektronik kontrol paneli mevcuttur. Bu elektronik panel i�inde t�m g�venlik �nlemlerine sahip bir ana kart bar�nd�r�r.
 • Makinenin paslanmaz �elik yap�s�na makinenin ayaklar� da d�hildir. Merdiven ve iskele ise karbon �eliktir.

Makinenin Videosu

Makinenin Teknik �zellikleri

Makine �l��leri 2550 x 4000 x 5200 mm
Makine A��rl��� 2750 Kg
Spesifikasyonlari CE
Motor �zellikleri Trifaze
Motor Guc� 31.000W
Hamur Yo�rma Kapasitesi 600 Kg
K�sa Makarna Kapasitesi 600 Kg/Sa
Opsiyonel Aparatlar
Makine Kar��la�t�rmas�
Makineler
Makine �l��leri
Makine A��rl���
Spesifikasyonlari
Motor �zellikleri
Motor Guc�
Hamur Yo�rma Kapasitesi
Hamur A�ma Kapasitesi
Hamur A�ma Geni�li�i
Tagliatelle Eri�te Kesme Kapasitesi
Otomatik Tagliatelle �retim Kapasitesi
K�sa Makarna Kapasitesi
34x40 mm Ravioli �retim Kapasitesi
Standart Set �le Ravioli �retim Kapasitesi
Geni� Ravioli Seti ile �retim Kapasitesi
Tek Yaprak Ravioli �retim Kapasitesi
Cppalletti, Tortellini ve Pelmeni �retim Kapasitesi
Gnocchi (Niyoki) �retim Kapasitesi

Dolly Makarna Makinesi
290 x 550 x 300 mm
27 Kg
CE
Trifaze
400W
2,5 ,Kg
4-6 Kg/Sa
170 mm ya da 100 mm
0
0
4-6 Kg/Sa
0
0
0
0
0
0

P3 Makarna Makinesi
400 x 510 x 465 mm
58 Kg
CE
Trifaze
900W
3 Kg
8-10 Kg/Sa
170 mm ya da 100 mm
0
0
8-10 Kg/Sa
10 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
0
0
0

P6 Makarna Makinesi
450 x 620 x 1140 mm
108 Kg
CE
Trifaze
1,100W
6 Kg
15-18 Kg/Sa
170 mm
0
0
15-18 Kg/Sa
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

P12 Makarna Makinesi
580 x 650 x 1580 mm
147 Kg
CE
Trifaze
2000W
6 Kg + 6 Kg
25-35 Kg/Sa
170 mm
0
0
25-35 Kg/Sa
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
0
0

P30 Makarna Makinesi
630 x 1630 x 2010 mm
395 Kg
CE
Trifaze
1800W + 3700W
30 Kg + 30 Kg
80 Kg/Sa
170 mm ya da 500 mm
0
0
80 Kg/Sa
0
0
0
0
0
0

P200 Makarna Makinesi
1600 x 1500 x 1550 mm
670 Kg
CE
Trifaze
14.000W
50 Kg + 50 Kg
0
0
0
0
200 Kg/Sa
0
0
0
0
0
0

K300 Makarna Makinesi
2300 x 3400 x 5150 mm
2400 Kg
CE
Trifaze
28.000W
300 Kg
0
0
0
0
300 Kg/Sa
0
0
0
0
0
0

K600 Makarna Makinesi
2550 x 4000 x 5200 mm
2750 Kg
CE
Trifaze
31.000W
600 Kg
0
0
0
0
600 Kg/Sa
0
0
0
0
0
0